Jdi na obsah Jdi na menu
 


Požární útok s překážkami CTIF

Požární útok s překážkami CTIF 
V požárním útoku s překážkami – CTIF soutěží 8 členů + velitel. 
V okresních kolech si o počtu provedených pokusů rozhodne pořadatel, ve vyšších kolech bude 
disciplína probíhat ve dvou pokusech. Do hodnocení se započítává lepší z obou pokusů. 

Soutěžní dráha: 

V dráze požárního útoku není soutěžícím povoleno umísťovat žádné pomocné značky. 
První úsek dráhy od startu až ke značce 60 m. 
V tomto úseku se nachází 4 překážky, které jsou postaveny ve středu dráhy – napříč ve směru běhu (vodní příkop a bariéra) a ve směru běhu (tunel a lávka). 
U značky 59 m je zakreslena ohraničující čára, vyznačující místo ukončení hadicového  vedení. 
1.  Vodní příkop – 1,8 m dlouhý a 2,0 m široký -ve směru běhu (střed na značce 8 m) 
2.  Bariéra – 0,7 m vysoká a 2,0 m široká (na značce 23 m) 
3.  Tunel – 6,0 m dlouhý, 0,6 m široký, 0,8 m vysoký (střed na značce 38 m) 
4.  Lávka – 2 m dlouhá, 0,35 m nad povrchem země, 0,2 m široká (střed na značce 53 m). Povrch lávky může být chráněn spolehlivě připevněným pryžovým materiálem zlepšujícím adhezi o  maximální tloušťce 12 mm. Rozměry lávky musí být zachovány. Na začátku a na konci lávky jsou  na dráze vyznačeny začátek a konec překonávaného úseku (překážky). Na startu ve středu  startovní čáry je pevně umístěna spojka C, jejíž spodní okraj je ve výšce max. 40 cm od země.  Vlevo, těsně za startovní čarou, jsou postaveny, koncovkami ve směru běhu, 4 dvojitě svinuté  hadice C 52 dlouhé min. 14,90 m opatřené nosiči. Hadice jsou postaveny tak, že se rozvinují ve  směru běhu. Spojky se nedotýkají země a jsou natočeny ve směru běhu. 

Hadice připravené na startu jsou opatřeny nosiči takovým způsobem, že nosič je provlečen středem  smotané hadice a na vrcholu hadice sepnut sponou.  

Druhý úsek dráhy od značky 60 m až po značku 65 m. 
2 ks džberových stříkaček s 10 l vody jsou postaveny na značce 60 m vždy na levé a  pravé straně Soutěžní dráhy, hadice D u džberových stříkaček jsou dlouhé 3 m + max.  0,2 m a proudnice jsou opatřeny hubicí o průměru max. 4 mm. Hadice jsou dvojitě  svinuty a jsou umístěny v držáku džberových stříkaček nezavodněné. Nástřikové  stěny jsou opatřeny otvorem o průměru 100 mm a jsou postaveny na značce 65 m.  
2 metry před nástřikovými stěnami je červená la, označující hranici stříkání. Na zadní  straně nástřikové stěny je namontována odměrná nádoba s obsahem cca 6 l. 
Prostřednictvím impulsu (plovákový ventil) se projeví akustický (houkačka) a optický  (světlo) signál. Nádoba s 10 litry rezervní vody je umístěna vždy u každé stříkačky na  pravé i levé straně soutěžní dráhy. 

Třetí úsek dráhy od značky 65 m až po značku 70 m.  Na pravé straně Soutěžní dráhy je umístěn stojan s vyměnitelnými obrazy (nákres, fotografie) uzlů. Stojan stojí na značce 70 m. Obrazy uzlů znázorňují: lodní uzel, úvaz na proudnici, tesařský uzel a plochou spojku. Na uzlovém stojanu visí čtyři lana, z toho musí být 3 ks spirálově spletená lana nebo  záchranná (horolezecká) lana o průměru min. 6 mm, 2 m dlouhá a jedno záchranné  lano v sáčku, které slouží pro úvaz na proudnici. Před ním je položena svinutá hadice  C s napojenou proudnicí C s uzávěrem. Tato čtyři místa jsou u obrazců označena čísly  6, 7, 8 a 9. Obrazy uzlů musí být vyměnitelné. Výška uzlového stojanu je 1,0 m, šířka 2,0 m. 
Na levé straně soutěžní dráhy je na značce 70 m umístěn stojan s osmi vyobrazeními  (nákres, fotografie) technických prostředků na čtyřech tabulích, které jsou otočné  (jedna tabule dva obrazy). Zobrazení znázorňují: rozdělovač, proudnici C s uzávěrem,  hadici C, sběrač, hadicový vazák, hadicový nosič, klíč na spojky a šroubení, sací koš.  
Toto nářadí je uloženo na zemi před stojanem. Nad odkládací plochou nářadí je  označení čísel 2, 3, 4 a 5. 
 
Čtvrtý úsek dráhy od značky 70 m až po značku 75 m je nástupní plocha družstva k ohlášení ukončení disciplíny. 

Provedení disciplíny 
Družstvo v počtu 9 členů nastoupí Před startovní čáru v dvojřadu k hlášení. Členové družstva jsou označeni čísly 1/9, číslo 1 je bílé, 2/5 červené, 6/9 žluté. Číslo jedna nosí velitel. Členové družstva nosí ta  čísla, která jim přidělí velitel družstva nebo vedoucí. 

Velitel družstva přivede družstvo do prostoru nástupiště a rozhodčímu č. 1 podá hlášení: Družstvo SDH Kroužek je nastoupeno k přípravě disciplíny!“. Na pokyn rozhodčího si družstvo připraví nářadí  (džberové stříkačky a hadice). Po provedené přípravě družstvo znovu nastoupí do dvojřadu v prostoru nástupiště a velitel družstva podává hlášení: „Družstvo je nastoupeno k plnění disciplíny!“. Hlavní rozhodčí  dá povel „Prověřte“. Nyní velitel družstva velí „Vpravo v bok, pohov“ a družstvo stojí čelem ke startovní  čáře ve dvojstupu. Velitel družstva dává povel „připravte se“ a následuje hvizd píšťalkou. Čas pro provedení disciplíny se začíná měřit od povelu píšťalkou. Příprava družstva musí být ukončena max. 5 minut od  pokynu rozhodčího při využití vlastního nářadí a 10 min. od pokynu rozhodčího při využití společného  materiálu. 

Rozhodčí může družstvu určit čas na přípravu v délce 5 minut i v případě využívání společného materiálu, pokud jsou připraveny pro plnění disciplíny min. 2 sady hadic a dvě sady džberových stříkaček  včetně hadic. Proudnice jsou v tomto případě jednotné pro obě sady. 

Po signálu ke startu překonává velitel překážky jako první až ke značce 65 m, tzn. až do prostoru mezi nástřikové stěny, a postaví se na značku postavení velitele při nástřiku terčů (čára, křížek apod.). 
Z tohoto místa pozoruje, jak první skupina stříká džberovou stříkačkou do terčů. Své místo opouští velitel po nastříkání čísly 2 a 3. Soutěžící s čísly 2 až 5 v libovolném pořadí za velitelem překonají překážky prvního  úseku dráhy k připraveným džb. stříkačkám na druhém úseku dráhy. 

Soutěžící s čísly 6/9 rozvinují hadice na překážkách, resp. přes překážky (skrz ně) v 1. úseku dráhy. 
Začíná startovní č. 6. Uchopí jednu z položených hadic C, rozvine ji a napojí na pevnou spojku C, která je umístěna na startovní čáře. Při napojování hadice na pevnou spojku musí soutěžící s číslem 6 stát aspoň  jednou nohou v Soutěžní dráze. 

Soutěžící číslo 7 uchopí jednu hadici C, dále uchopí jednu spojku hadice, jíž rozvinulo číslo 6 a rozloží  ji přes vodní příkop směrem ke značce 60 m. Přitom musí řádně překonat překážku. Po rozložení první  hadice rozvine druhou hadici a obě hadice spojí. 

Soutěžící číslo 8 uchopí na startu rovněž jednu hadici C, řádně překoná vodní příkop, běží  k rozvinuté hadici čísla 7, uchopí spojku C, hadici rozloží, přitom ji protáhne pod bariérou a překoná se  svinutou hadicí C bariéru. Hadice nesmí být přes bariéru přehozena. Po překonání bariéry uchopí  protaženou hadici, natáhne ji, rozvine donesenou třetí hadici a spojí ji s hadicí druhou. 

Pravidlo, že hadice nesmí být přes bariéru přehozena, se vysvětluje tak, že soutěžící musí překonat bariéru s hadicí v ruce, tzn., že ji nemůže odložit, překonat bariéru a poté ji znovu vzít do ruky. 

Soutěžící s číslem 9 se na startu vyzbrojí jednou hadicí, řádně překoná překážky a běží k rozvinuté  hadici čísla 8. Tam uchopí spojku třetí hadice, tuto hadici rozloží a protáhne tunelem. Na konci rozložené  třetí hadice rozvine svoji čtvrtou hadici a obě hadice (třetí a čtvrtou) spojí. 

Soutěžící s číslem 6 po napojení rozvinuté první hadice na pevnou spojku překoná v určeném pořadí  překážky až k rozvinuté hadici číslem 9. Zde uchopí spojku čtvrté rozvinuté hadice a rozkládá ji vpravo podél lávky, kterou překoná a běží ke značce 60 m. Rozloženou hadici odloží tak, aby koncovka ležela za  ohraničující čarou 59 m. Rozloží-li soutěžící hadici vlevo podél lávky, musí se s hadicí vrátit před lávku a  znovu ji překonat tak, aby hadice byla rozložena vpravo. 

Není chybou, spojují-li spojky hadic vždy dva soutěžící společně v tomto pořadí: 7/8, 8/9, 9/6. Není  také chybou, když hadice před rozvinutím vypadne z kotouče (rozsype se). Kromě čísla 6 musí ostatní  soutěžící uvolnit nosič z hadice až v místě jejího rozvinutí, nikoli na startu nebo během přesunu k místu rozvinutí hadice. 

Pokud soutěžícímu při běhu na jemu určené místo rozvinutí hadice upadne a nosič se samovolně rozepne a příp. hadice vypadne z kotouče, není to hodnoceno jako chyba, pokud nosič nerozepnul úmyslně sám soutěžící. 

Soutěžící s číslem 6, 7, 8 a 9 po překonání lávky odloží nosiče hadic do bedny, která je umístěna v pravé části dráhy na značce 58 metrů tak, aby žádná část nosiče z této nevyčnívala. 


Soutěžící s čísly 2 a 3 po překonání 1. úseku dráhy přiběhnou ke džberové stříkačce na levém okraji závodní dráhy. Číslo 2 uchopí proudnici a postoupí až k lati, která označuje hranici stříkání, přičemž se této latě nesmí dotknout žádnou částí těla ani jí překročit Před vlastním nástřikem ani během něho. Číslo 3 uvede v činnost džb. stříkačku a č. 2 se snaží nastříkat otvorem v terči 5 litrů vody. 

Akustický a optický signál ohlásí splnění úkolu. Pokud by nebylo možné úkol splnit s množstvím vody ve džb. stříkačce (10 litrů), číslo 3 doplní džb. stříkačku z vedle postavené nádoby s vodou. 

Nepodaří-li se nastříkat Předepsané množství vody a nerozsvítí se tedy optický signál nebo nezazní akustický signál, pokus je neplatný. Výjimku tvoří situace, kdy se soutěžícím s čísly 2, 3 nepodaří tento úkol splnit z důvodu závady materiálu dodaného pořadatelem, pak se pokus opakuje. 

Totéž jako soutěžící s číslem 2 a 3 mají za úkol provést soutěžící s číslem 4 a 5, 4 jako 2 a 5 jako 3, ale se džb. stříkačkou, která je postavena na pravém okraji dráhy. 

Rozhodčí u technických prostředků má možnost natočit na stojanu vždy 4 z 8 vyobrazení. Před zahájením disciplíny musí dát znamení rukou hlavnímu rozhodčímu o provedené změně. Soutěžící s číslem 2 až 5 po naplnění terčů běží prostorem mezi nimi k tomuto stojanu a vždy každý u svého čísla odloží správný technický prostředek k ukázanému vyobrazení do vyznačeného prostoru pro své číslo tak, že odložený prostředek nesmí tento prostor přesahovat (visící hadice, nosič, vazák atd.). Tyto prostředky leží v přímce v blízkosti stojanu. Po splnění tohoto úkolu se soutěžící odeberou za značku 70 m a seřadí se v tomto prostoru k ohlášení ukončení disciplíny. 

Rozhodčí u uzlového stojanu má možnost před zahájením disciplíny pozměnit 4 obrazce uzlů. Krátce před startem dá rukou znamení o provedení změny. Po oznámení změny již nesmí být prováděny další  změny. Obraz uzlu úvaz na proudnici je vždy u čísla 7. Definice funkčnosti uvázaných uzlů je stejná jako v  případě ZPV (viz kapitola ZPV; U uzlů se hodnotí ... ) 

Jakmile je hadicové vedení provedeno, soutěžící s čísly 6 až 9 se přemístí na značku 70 m k uzlovému stojanu. U svého čísla mají obraz uzlu, který musí každý sám uvázat. Každý soutěžící uváže jeden uzel. Plochá spojka, tesařský a lodní uzel se vážou na břevně, u úvazu na proudnici musí lano při vázání uzlu zůstat přes břevno. Po splnění tohoto úkolu se seřadí v prostoru k ohlášení ukončení disciplíny. 

Když jsou všechny úkoly splněny, celé družstvo včetně velitele se prostorem mezi stojany odebere za značku 70 m k ohlášení ukončení disciplíny. Teprve tehdy, když je celé družstvo nastoupeno do dvojřadu, dá velitel družstva zdvižením ruky znamení hlavnímu rozhodčímu, že družstvo splnilo všechny úkoly a nastoupilo v plném počtu, oba rozhodčí zastaví měření času. 

Družstvo je nastoupeno ve dvojřadu tehdy, je-li mezi soutěžícími taková max. mezera, která odpovídá vzdálenosti při vyrovnání ve dvojřadu, tzn. vzdálenosti lokte ruky, kterou soutěžící dá tzv. v bok. 

Pokud je mezi soutěžícími při pokynu velitele vzdálenost větší než popsaná, hodnotí se jako nesprávná práce těch soutěžících, kteří nejsou správně zařazeni. 

 
Posuzování správné a špatné vzdálenosti při postavení družstva do dvojřadu 
V případě, že velitel chybně naznačí ukončení disciplíny: 
· případ a) velitel zvedne ruku dříve, než bylo družstvo kompletní - časoměřiči zastaví měření času až po zařazení všech závodníků a nesprávná práce velitele bude hodnocena 10 trestnými body. 
· případ b) velitel nenaznačil ukončení disciplíny, zapomněl zvednout ruku - časoměřiči zastaví čas v okamžiku, kdy je družstvo kompletní a nesprávná práce velitele bude hodnocena 10 trestnými body. 
Velitel družstva má za úkol sledovat plnění disciplíny, avšak nesmí v jejím průběhu dávat žádné pokyny.
Během plnění disciplíny nesmí nikdo ze soutěžících mluvit. Po skončení disciplíny dává velitel družstva hlavnímu rozhodčímu hlášení: „Družstvo SDH Kroužek ukončilo disciplínu!“ 

Rozhodčí, který posuzuje správnost práce velitele v cílovém prostoru, by měl stát co nejblíže veliteli, aby měl pokud možno stejný úhel pohledu na nastoupené družstvo jako velitel. 

Počet rozhodčích: 
rozhodčí č. 1 
· hodnotí překonávání překážek 
vodního příkopu a bariéry včetně rozvinutí příslušných hadic C  mluvení 
rozhodčí č. 2 
· hodnotí překonávání překážek tunel a lávka včetně rozvinutí hadic C na tomto úseku o mluvení 
rozhodčí č. 3 
· hodnotí práci se džberovou stříkačkou, kontroluje, zda byl úkol splněn velitel družstva správně zaujal své místo a toto opustil s číslem 2 a 3 mluvení 
rozhodčí č. 4 
· hodnotí vázání uzlů mluvení 
rozhodčí č. 5 
· hodnotí určování technických prostředků mluvení 
2 časoměřiči 
· v případě dvou časoměřičů se za výsledný čas považuje čas horší nebo 3 časoměřiči 
· v tomto případě se za čas úřední považuje čas střední rozhodčí disciplíny 
· funguje jako jeden z časoměřičů a kontroluje všechny úseky dráhy, zapisuje čas a ztrátové body. 
Počet rozhodčích lze rozšířit a jednotlivé úkoly rozdělit dle potřeb a možností pořadatele. 

Trestné body = ztrátové sekundy: 

a) za nesprávné překonání překážek za každého soutěžícího 

· za každý případ 10 tb. = sekund 

Vodní příkop: 

při přeskoku se soutěžící dotkne kteréhokoliv označení kraje příkopu nebo 
došlápne dovnitř označeného prostoru, dále pokud příkop přeskočí mimo 
vyznačený prostor (provede překonání překážky jinde než nad označeným 
prostorem) 

Bariéra: 
 
pokud soutěžící překážku oběhne nebo provede překonání překážky jinde než přímo nad ní (kolena soutěžícího vždy musí překonat překážku / musí být při překonání nad ní) 

Tunel: 

· pokud soutěžící neproběhne vnitřkem tunelu 

Lávka: 
 
pokud soutěžící při výskoku na lávku nebo seskoku z lávky došlápne vedle stojící lávky (dovnitř překonávaného úseku vyznačeného ohraničujícími čarami 

b) za celé přetočení hadice 

· za každý případ (každá hadice se posuzuje samostatně) 5 tb. = sekund 
Vždy kontrolují dva rozhodčí / jeden přidrží konec kontrolované hadice v poloze, v jaké se okamžiku ukončení pokusu nacházel, a druhý provede kontrolu hadice. Celým přetočením hadice se rozumí přetočení  hadice o 360 stupňů. 

c) za rozpojení spojky nebo zapojení na 1 ozub 

za každý případ 20 tb. = sekund 

d) za nesprávné rozložení hadice nebo nesprávné položení hadic u překážek 

· za každý případ 10 tb. = sekund 
Nesprávné rozložení hadice / např. soutěžící rozloží hadici vlevo od lávky a potom ji jen přehodí na druhou stranu lávky. 

Nesprávné položení hadic u překážek: hadice není podvlečena pod bariérou, neprochází vnitřkem tunelu nebo není rozložena vpravo ve směru běhu od lávky. 

e) za zapomenuté, ztracené nebo špatně odložené nářadí 

za každý případ5 tb. = sekund 
Např. zapomenutý nosič na hadici někde v prostoru dráhy 0-60 m, nosič částečně vyčnívá z bedny pro jeho uložení, nosič leží mimo bednu pro uložení, počet nosičů v bedně je menší než 4. 

Špatně odložené nářadí je i technický prostředek, který je správně zařazen na stojanu, ale přesahuje prostor, který je pro odložení prostředku určen. Tento prostor je definován jako vnitřní hrana označení místa pro odložení prostředku. 

f) za nesprávné zařazení tech. prostředku u stojanu 

za každý případ 10 tb. = sekund 
Např. u vyobrazení rozdělovače je odložen sběrač apod. 

Pokud některý ze soutěžících odloží na stojan na místo, které má určeno, nesprávný druh technického prostředku, je to hodnoceno jako špatné zařazení tech. prostředku. 

Další situace: 

a) pokud jiný soutěžící vezme svůj tech. prostředek ze stojanu, na který tento prostředek odložil jiný soutěžící, a dá jej na své místo – hodnoceno jako nesprávné zařazení tech.prostředku prvního 

soutěžícího = 10 tb. 


b) pokud jeden ze soutěžících odloží tech. prostředek na místo, které patří jinému soutěžícímu (přesto, že na něj odložil správný tech. prostředek), a druhý soutěžící již tedy žádnou činnost neprovádí – hodnoceno jako nesprávná práce + nesprávné zařazení tech. prostředku prvního soutěžícího = 20 tb. 

c) pokud jeden ze soutěžících odloží svůj správný tech. prostředek na místo, které patří jinému soutěžícímu, druhý soutěžící tento tech. prostředek sundá a nahradí jej svým správným tech. prostředkem – hodnoceno jako nesprávné zařazení tech. prostředku prvního soutěžícího + nesprávná práce prvního soutěžícího + nesprávná práce druhého soutěžícího = 30 tb. (pokud druhý soutěžící cizí tech. prostředek nesundá a odloží na něj svůj tech. prostředek tak, že tento nepřesahuje obrysy, nehodnotí se nesprávná práce druhého soutěžícího, tj. uděluje se pouze 20 tb.) 

d) pokud jeden ze soutěžících odloží svůj správný tech. prostředek na místo, které patří jinému soutěžícímu, druhý soutěžící tento tech. prostředek dá na místo, na které jej měl položit první soutěžící a nahradí jej svým správným tech. prostředkem – hodnotí se jako u bodu c). 

g) za nesprávně uvázaný uzel 

za každý případ 10 tb. = sekund 
Nesprávně uvázaný uzel je takový, který není vázán nebo uvázán tak, jak je popsáno ve směrnici. 

Tesařský a lodní uzel musí být uvázán na břevně stojanu, plochá spojka musí být uvázána tak, aby spojené lano zůstalo obtočeno kolem břevna stojanu. U vázání úvazu na proudnici musí lano v každém okamžiku vázání uzlu zůstat přes břevno – není možno lano stáhnout z břevna, uvázat uzel a poté lano přehodit zpět přes břevno. 

Při hodnocení uvázání uzlu je rozhodující tzv. funkčnost uzlu, tzn. hodnocení uvázání uzlů je shodné s hodnocením uvázání uzlů na kontrole „Uzlování“ ZPV. 

h) za mluvení během plnění disciplíny 

za každý případ 10 tb. = sekund 
Hodnotí se každý případ mluvení a každý soutěžící zvlášť. Každý rozhodčí hodnotí mluvení soutěžících samostatně na svém úseku. 

i) nesprávná práce 
 
10 tb. = sekund 
Jako nesprávná práce je hodnocena činnost soutěžícího, která není prováděna tak, jak je v této směrnici popsána. Výjimku tvoří chyby soutěžících, které podléhají jinému hodnocení. Provedou-li chyby soutěžící, kteří příslušnou činnost nemají v jejich náplni a tyto jsou odstraněny, hodnotí se toto jako nesprávná práce. 

Pozn. 

– hodnotí se jako nesprávná práce toho soutěžícího, který příslušnou činnost neměl v náplni. 
a) pokud tuto chybu opravil soutěžící, v jehož náplni tato činnost je = 10 tb. za nesprávnou práci soutěžícího, který chybu způsobil, 
b) pokud tuto chybu opravil soutěžící, v jehož náplni tato činnost není = 20 tb. za nesprávnou práci obou soutěžících. 

Jako nesprávná práce se hodnotí např. také překročení nebo dotyk laťky, označující čáru nástřiku u džberové stříkačky při stříkání nebo před ním. Pokud kolmou rovinu této čáry při plnění disciplíny přesahuje např. proudnička nebo i ruce závodníka, není to hodnoceno jako chyba. 

Po nastříkání terče a jeho signalizaci může soutěžící při odběhnutí z místa plnění úkolu překročit  čáru stříkání nebo se jí dotknout – není hodnoceno jako chyba. Proudnice přitom může zůstat ležet před čárou nástřiku, na ní nebo za ní. 

Nesprávnou prací je i situace, kdy soutěžící sundá nosič z hadice dříve, než dosáhne místa rozvinutí hadice. 

Pokud soutěžící v cíli PÚ CTIF nejsou správně seřazeni ve dvojřadu, hodnotí se jako nesprávná práce těch soutěžících, kteří jsou nesprávně zařazeni v nástupovém tvaru. 

Jestliže spojí soutěžící rozpojené hadice a tato činnost mu nepřísluší, zůstává chyba podle písm. c). 

Pozn. – k hodnocení podle písm. c) je nutno přičíst také tr. body za nesprávnou práci soutěžícího, který hadice spojil a neměl tuto činnost v náplni práce. 

Vyšlápnutí z ohraničeného prostoru pro PÚ CTIF oběma nohama se hodnotí rovněž jako nesprávná práce. 

Disciplína musí být každým členem družstva dokončena se všemi pomůckami, se kterými byla započata (ochranná přilba, píšťalka). 

V této směrnici se na chybu „nesprávná práce“ výslovně vždy nepoukazuje. 

Pokus je neplatný: 

a) nedojde-li k nastříkání terčů z jiného důvodu než je závada materiálu dodaného pořadatelem, 
b) dojde-li k závadě na vlastním materiálu a v důsledku toho nesplní soutěžící předepsané úkony, 
c) pokud družstvo disciplínu nedokončí se všemi pomůckami, se kterými byla započata. 

Hodnocení disciplíny: 

Základem pro určení pořadí v disciplíně je dosažený čas od startu po signál velitele družstva o jejich ukončení. K dosaženému času jsou připočteny trestné sekundy. Nejmenší hodnota součtu času a trestných  sekund určuje vítěze disciplíny. 

Značka postavení velitele při stříkání značka postavení velitele při stříkání 

Instruktážní video k požárnímu útoku CTIF https://www.youtube.com/watch?v=RfZnWXWyLEA

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář
 

 

Kontakt

Josef Vojtěšek

Spytihněv 567

+420 773 558 955

mhsdhspytihnev@gmail.comArchiv

Kalendář
<< září / 2019 >>


Statistiky

Online: 1
Celkem: 28956
Měsíc: 327
Den: 6