Jdi na obsah Jdi na menu
 


Závod požárnické všestrannosti

26. 9. 2015

Závod požárnické všestrannosti 
Cíl: Získávat a upevňovat všestrannou sportovní zdatnost soutěžících a zároveň zvyšovat jejich znalosti. 

Účast: 
Velitel + 4 členové hlídky 
Vedoucí může z jednoho družstva připravit 2 hlídky, každý člen družstva může běžet pouze jednou. 
Započítává se lepší výsledek. 

Materiální zabezpečení: 


30 špalíků o rozměrech 7x5x2 cm  
podkladové desky pod špalíky dlouhé min. 4 m 
5 vzduchovek + opory pro střelbu v kategorii mladší 
2 soubory topografických značek / mladší, starší 
2 buzoly typu SPORT 
1 cvičná mapa 1 : 50 000 
2 trojcípé šátky a spínací špendlíky 
·obrázky znázorňující soubory hořících předmětů nebo prostředí  
technické prostředky a grafické značky technických prostředků PO 
1 lano pro překonání překážky o průměru minimálně 25 mm 
4 záchranná nebo záchytná lana (min. 4 m dlouhá) + 2 hadice C 52 + 1 proudnice C52 s uzávěrem 
1 sáček se záchranným lanem na úvaz na proudnici 
Šestery stopky na případné měření čekacího času na stanovištích 

Popis tratě 

Trať je umístěna v mírně zvlněném terénu a vyznačena barevnými fáborky. Na trati jsou rozmístěna a viditelně označena stanoviště K1/K6, úměrně po celé trati, o jejich pořadí rozhoduje organizátor podle terénních podmínek. Trať pro mladší kategorii měří cca 2 km, pro starší cca 3 km. 

Provedení 

Hlídka musí absolvovat trať a plnit úkoly na všech stanovištích. Časový interval startů hlídek určuje organizátor tak, aby se na kontrolách nehromadily (doporučuje se min. 5 minut). 


Plnění úkolů na kontrolách začíná teprve po doběhnutí posledního člena hlídky. Na trať nemá nikdo přístup s výjimkou těch závodníků, kteří jsou na trati podle časového rozpisu, rozhodčích a členů štábu (kteří mohou doprovázet hosty). 

Na každém stanovišti vždy plní úkol pouze jedna hlídka. Není přípustné, aby plnily úkol dvě hlídky, i kdyby to materiál na stanovišti umožňoval. Pokud dojde k tomu, že hlídka přiběhne ke stanovišti, kde ještě plní úkol hlídka předchozí, po doběhnutí posledního člena začíná hlídce běžet čekací čas. Ten končí ve chvíli, kdy rozhodčí vyzve hlídku k plnění úkolu. S výjimkou stanoviště K1 – Střelba ze vzduchovky mohou soutěžící opouštět stanoviště jednotlivě. 

Hodnocení 

Základem pro hodnocení je čas, v němž hlídka absolvuje závod. K němu se připočítávají trestné body za nesplněné úkoly na kontrolách a odečítá se čekací čas (doba nezaviněného zdržení hlídky na kontrolních stanovištích). 

Vítězí hlídka s nejnižším časem. 1 bod = 1 minuta 

Hlídka je vyloučena ze ZPV: 

opustí-li předstartovní prostor s cílem získat informace o trati a tím i neoprávněné zvýhodnění 

Na trať ZPV nesmí bez povolení štábu soutěže nejen hlídka, ale ani vedoucí kolektivu, popř. instruktoři, trenér a další osoby, které ke kolektivu patří. 

vynechá-li kontrolní stanoviště (stačí jeden člen) nebo si prokazatelně zkrátí vyznačenou trať 
Za šířku tratě se obecně považuje prostor o šířce 10/15 metrů na každou stranu od vytýčené tratě. 
Pokud družstvo opustí tento prostor, je to považováno za porušení tohoto pravidla, pokud si tímto způsobem hlídka prokazatelně zkrátila trať nebo pokud neproběhne cílem ZPV. 
 
Odmítne plnit úkol na kontrolním stanovišti 

Za odmítnutí plnění úkolu je považována i situace, kdy soutěžící např. na stanovišti „uzlování“ po vylosování uzlu, který má uvázat prohlásí, že tento uzel neumí a tudíž ho neuváže. Nezáleží na tom, zda odmítla plnit úkol celá hlídka, nebo pouze jeden z jejích členů. 
 
Přijme-li na trati pomoc jiné osoby (s výjimkou při zranění člena hlídky) 
Povolenou pomoc mohou poskytnout pouze rozhodčí na kontrolních stanovištích, např. na kontrole „střelba ze vzduchovky“ při nabíjení nebo kontrole překonání překážky po vodorovném laně při výskoku na lano. Tato možná pomoc rozhodčími je u všech kontrol jasně definována. 

 
Poruší-li nebo znehodnotí značení tratě nebo jinak naruší průběh závodu 
Vedoucí je povinen upozornit soutěžící svého kolektivu na toto pravidlo. Narušením průběhu závodu je i pozdní dostavení se hlídky na start ZPV. 


Neproběhne-li cílem úplná hlídka 
Při zranění člena hlídky mu mohou ostatní členové hlídky pomoci dostat se do cíle. V případě, že není schopen pokračovat v plnění disciplíny, je hlídka posuzována podle tohoto pravidla. 

Ztratí-li startovní průkaz – pokud byl vydán 

Pokud manipuluje s mířidly na stanovišti střelby 
Za manipulování s mířidly lze považovat i situaci, kdy soutěžící nešetrně zachází se vzduchovkou (úmyslně s ní uhodí o zem apod.). 

Počet rozhodčích 

1 hlavní rozhodčí 
1 startér 
1 zapisovatel 
6 rozhodčích na kontrolních stanovištích a potřebný počet pomocných rozhodčích (včetně měření 
čekacího času) 

K 1 / STŘELBA ZE VZDUCHOVKY 

Úkol 

Střílí se na špalíčky o rozměrech 7x5x2 cm, postavené na podkladové desce. Špalíčky jsou postaveny 10 cm od sebe, ve výšce 30 cm nad zemí. Střílí se na plochu 7x5 cm. Všichni členové Soutěžní hlídky střílí na pokyn rozhodčího z pěti stanovišť. Každý člen hlídky vystřelí tři rány na tři špalíčky ve vzdálenosti 10 m v poloze ležícího střelce bez pevné opory (u mladší kategorie opora povolena). Podaří-li se některému ze soutěžících povalit své tři špalíky na méně než tři rány, zbývajícími náboji nesmí vystřelit na špalíky jiného člena ani je žádnému věnovat. Každý soutěžící signalizuje ukončení střelby zdvižením ruky. Po skončení  střelby posledním členem hlídky pokračuje hlídka v závodě. 

Vzduchovky a střelivo 

Zabezpečuje a technicky prověří pořadatel. Použít vlastní zbraň a střelivo je nepřípustné. Rozhodčí i soutěžící dbají na přísnou disciplínu a na důsledné dodržování bezpečnostních předpisů. 

Na střeleckém stavu je závodník povinen držet zbraň vždy ve směru střelby bez ohledu na to, je-li zbraň nabita nebo ne. Nabíjet zbraň mimo palebnou čáru a před zaujetím střelecké polohy je zakázáno. 
V případě, že se vyskytne závada na zbrani, závodník zvedne ruku a zavolá „Závada“. Dále smí manipulovat se zbraní jen v přítomnosti rozhodčího a za jeho pomoci. Závodník nesmí manipulovat s mířidly. Je povolena pomoc rozhodčího při nabíjení zbraní. 

Hodnocení 

Za každý nepovalený špalíček obdrží hlídka 1 trestný bod. V případě, že kterýkoliv člen hlídky vystřelí počtvrté (použije vlastní nebo nalezený náboj), nezapočítává se mu žádný předchozí pokus. (max. 15  trestných bodů) 

Tzn., pokud člen vystřelí počtvrté, automaticky obdrží 3 trestné body. 

Pomoc rozhodčího při nabíjení zbraně je povolena jak pro mladší, tak i pro starší kategorii. 

Za povalený špalíček se považuje ten, který po ukončení střelby nestojí na plošce 5x2 cm (pokud se zásahem pouze pootočí do jiné polohy a zůstane stát na plošce, na kterou byl postaven, není to hodnoceno jako povalený špalíček). 

Pokud závodník manipuluje s mířidly nebo zachází se zbraní nešetrně, bude hlídka hodnocena podle pravidla Vyloučení z hodnocení ZPV. 

Soutěžící, který již vystřelil všechny rány, musí zůstat na stanovišti ležet až do okamžiku, než ukončí střelbu poslední soutěžící této hlídky. Poté teprve všichni soutěžící vstanou a mohou opustit kontrolní  stanoviště (bezpečnostní opatření). 

K 2 / ZÁKLADY TOPOGRAFIE 

1. úkol – každý člen hlídky si vylosuje a určí 1 topografickou značku Hodnocení: za každou nesprávně určenou značku obdrží hlídka 1 trestný bod (pomoc jiným členem hlídky se hodnotí jako nesprávná odpověď) 
Při hodnocení správnosti odpovědí je nutno, aby soutěžící odpověděl přesným názvem topografické značky, tak jak je uveden ve Směrnici (např. na značku č. 12 není možno odpovědět pouze hájovny / správná odpověď je hájovny, myslivny). 

Pořadí jednotlivých názvů může být přehozeno, název však musí být kompletní. 

Není brán zřetel na to, zda soutěžící použil jednotné či množné číslo názvu značky. 

2. úkol – hlídka zorientuje mapu pomocí buzoly 
Hodnocení: za nesprávné zorientování mapy obdrží hlídka 5 trestných bodů (povolená tolerance při orientování mapy je ± 5 stupňů) 
Při hodnocení musí rozhodčí posuzovat pouze to, je-li mapa zorientována správně (je-li zorientována v určené toleranci). Není možno hodnotit postup, jakým hlídka mapu orientuje (např. na kterou část mapy pokládá buzolu apod.), tento záleží pouze na hlídce. 

3. úkol – plní pouze starší kategorie 
Hlídka si vylosuje jeden ze tří možných orientačních bodů (v terénu označených). S pomocí buzoly společně určí z označeného místa azimut viditelného bodu. 

Hodnocení: za nesprávné určení azimutu obdrží hlídka 5 trestných bodů (povolená tolerance při určování azimutu je ± 5 stupňů v porovnání s přehledem správných azimutů ověřených hlavním rozhodčím závodu). 

Kategorie mladší plní pouze úkoly č. 1 a 2. 

Hodnocení, zda byl azimut určen správně, provádí sčítací komise po doběhnutí hlídky do cíle ZPV. 
Rozhodčí na stanovišti pouze zapíše do příslušné kolonky (1, 2 nebo 3) startovního průkazu hodnotu azimutu, kterou družstvo naměřilo. 


NÁZVY MAPOVÝCH ZNAČEK 

PRO MLADŠÍ KATEGORII JE URČENO POUZE PRVNÍCH 15 TOPOGR. ZNAČEK. 

1. louky 
2. mosty 
3. prameny 
4. kaple  
5. kostel 
6. jeskyně 
7. zřícenina
8. elektrárny  
9. telefonní stanice 
10. vodní mlýny
11. osamělé skály 
12. hájovny, myslivny 
13. tovární komíny 
14. zámek 
15. lesy 
16. trigonometrické body
17. obydlené a neobydlené budovy
18. elektrické vedení
19. vrstevnice 
20. tunely
21. památník
22. nivelační značky
23. sklady hořlavin a plynojemy
24. šachty, štoly a doly v provozu
25. nezpevněné lesní a polní cesty

 


K 3 / UZLOVÁNÍ 

Každý člen hlídky si vylosuje jeden z těchto uzlů: TESAŘSKÝ, ZKRACOVAČKA, PLOCHÁ SPOJKA, 
LODNÍ, ÚVAZ NA PROUDNICI 

Způsob vázání 


TESAŘSKÝ 
váže se na ležící hadici, jedním koncem provazu, druhý konec provazu je jakýmkoliv způsobem upevněn (ke stromu, k větvičce apod.) 

PLOCHÁ SPOJKA 
v ruce, libovolně jedním nebo oběma konci provazu (k dispozici je celý provaz s oběma konci) 

ZKRACOVAČKA  
libovolně (na zemi, v ruce apod.), v libovolném úseku provazu 

LODNÍ  
na slabším svislém stromu nebo na hadici, jedním koncem provazu, druhý konec je upevněn 

ÚVAZ NA PROUDNICI  
(„nekonečné“ lano v sáčku) na proudnici napojenou na hadici, jedním koncem provazu 

Hodnocení: za každý nesprávně uvázaný uzel 3 trestné body max. 15 tb (pomoc i slovní – jiným členem hlídky či jiné osoby se hodnotí jako nesprávně uvázaný uzel) 

U uzlů se hodnotí pouze funkčnost, a to tak: 
TESAŘSKÝ 
-je funkční, pokud jsou na něm dvě celé otočky konce lana (při vázání soutěžící musí třikrát provléci konec lana smyčkou, protože ve skutečnosti první otočení provazu dává dohromady pouze 1/2 otáčky) 

PLOCHÁ SPOJKA 
-je funkční tehdy, je-li dodržena kresba uzlu tak, jak je uvedena na obr. 7.2 

ZKRACOVAČKA 
-je funkční, pokud při zatažení za volné konce provazu nedojde k rozpadnutí uzlu a k jeho rozvázání. Rozhodčí při hodnocení musí dávat pozor, aby nešetrným zacházením nedošlo při jeho kontrole k rozvázání uzlu. 

LODNÍ 
-je funkční tehdy, je-li dodržena kresba uzlu tak, jak je uvedena na obr. 7.2. 

ÚVAZ NA PROUDNICI 
- je funkční, pokud je proveden podle vyobrazení, přičemž: konec lana je pod půlspojkou hadice (nikoliv u hubice proudnice) a zbytek lana vedoucí do sáčku je u hubice proudnice. Lano pro vázání úvazu na proudnici nemusí mít na svém konci oko. Stejně tak se nehodnotí délka konce lana, vyčnívajícího ze smyčky kolem půlspojky hadice, oka vytvořená na laně kolem spojení hadice a proudnice tvoří liščí smyčku a jsou co nejblíže oběma půlspojkám. U proudnice se počítá jako správná vzdálenost umístění mezi půlspojkou a uzávěrem proudnice, na konci proudnice je kolem hubice stočena smyčka, která se váže pro udržení svislé polohy proudnice při jejím vytahování lanem. Nezáleží na tom, na kterou stranu je smyčka otočena. 

Rozhodčím se doporučuje před vlastním hodnocením uzlu zeptat se soutěžícího, jestli ukončil vázání uzlu. Po zhodnocení uzlu je vhodné soutěžícímu ukázat, proč je uvázání uzlu hodnoceno jako chybné. Při hodnocení chybně uvázaného uzlu je vhodné, pokud jsou přítomni min. 2 rozhodčí (oba potvrdí chybné uvázání) z důvodu eliminace možných neshod při projednávání případného protestu. Rozhodčí nesmí žádným způsobem zasahovat do vázání uzlů mimo přidělení jednotlivých vázacích míst soutěžícím podle toho, který uzel si vylosovali. 


K 4 / ZÁKLADY PRVNÍ POMOCI 

Členové hlídky se rozdělí na trojici a dvojici. 

1. úkol 
i. ve trojici provedou na jednom soutěžícím obvaz zraněného kolena třícípým šátkem a přenesou jej na vzdálenost 20 m (pomocí stoličky z lidských rukou). Šátek je nutné nejprve složit dle obr. j. Takto připravený přiložit na ránu (koleno) a upevnit zkřížením vzadu a vytvořením libovolného uzlu vepředu nad ránou nebo na vnější straně končetiny tak, aby uzel nepřekážel zraněnému. Ošetření zranění musí odpovídat 
Předchozímu popisu i po provedení transportu. 

Posouzení správnosti ošetření: 
- zraněné koleno musí být překryto šátkem, nesmí být volné (např. cípy šátku nad a pod ním) 

-uzel, kterým je šátek upevněn, musí být nad kolenem, a to buď přímo nad ním, nebo na vnější straně nohy. Nesmí být na vnitřní straně nohy nebo pod kolenem na kterékoliv 
straně 

- při transportu se nesmí obvaz posunout tak, aby zůstalo koleno odkryté 

-není definováno, které koleno je nutno ošetřit, výběr je na soutěžní hlídce -v případě, že po ukončení transportu ošetření neodpovídá popisu, hodnotí se jako nesprávné ošetření, přestože před transportem bylo v pořádku (transport se hodnotí zvlášť) 

Posouzení správnosti transportu: 
-zraněný soutěžící se během transportu nesmí v žádném okamžiku dotknout jakoukoliv částí těla  země 

-při transportu je možno vytýčit trasu pro transport tak, aby začátek i konec transportu byl na jednom místě. 


2. úkol 
i. ve dvojici znehybní jeden soutěžící druhému poraněnou horní končetinu pomocí třícípého šátku a doprovodí jej, tzv. živou berlou =nezraněnou horní končetinu položí zraněný ošetřovateli okolo krku ošetřovatel uchopí zraněného v pase, na určitou vzdálenost. Znehybnění musí být provedeno dle nákresu na  prsty zraněné ruky musí být pevně fixovány v šátku, nesmí vyčnívat více než 2 cm. Šátek je za krkem spojen pomocí libovolného uzlu a u loktu je zpevněn buď uzlem, nebo pomocí spínacího špendlíku. 
ii. Odsun zraněného se provádí na vzdálenost 20 m, přičemž výchozí i cílová místa přesunu mohou být na jednom místě stanoviště disciplíny. Fixace zraněné horní končetiny musí být pevná i po provedení transportu. 
iii. Organizátor může upravit disciplínu pro kategorii mladší. 
iv. Zraněný člen hlídky nesmí při plnění disciplíny jakýmkoliv způsobem pomáhat nebo spolupracovat – ani náznakem či přímou radou!!! 

Posouzení správnosti ošetření: 

-cíp šátku, který má zraněný soutěžící blíž k tělu, musí vést na stranu krku u zraněné ruky, vzdálenější cíp šátku na stranu krku ke zdravé ruce 
-prsty nesmějí vyčnívat ze šátku více než 2 cm 
-na loktu zraněné ruky musí být šátek zpevněn spínacím špendlíkem nebo libovolným uzlem 
-způsob uvázání uzlu, kterým je šátek spojen za krkem, se nehodnotí. 

Posouzení správnosti přesunu: 

-zraněný soutěžící musí mít nezraněnou ruku po dobu transportu kolem ramen ošetřovatele 
-ošetřovatel musí mít ruku po dobu transportu kolem pasu zraněného. 

Pro ošetření obou druhů zranění se doporučuje připravit dostatečně veliké třícípé šátky, aby se zamezilo případným problémům s ošetřením vyspělejších soutěžících. 


Hodnocení 

1. Za nesprávné ošetření ve trojici / 5 trestných bodů. Při chybném odsunu ve trojici se hlídka (např.dotek země zraněným, nešetrné zacházení) zatěžuje 3 trestnými body. 

2. Za nesprávně provedené ošetření ve dvojici 5 trestných bodů. Při chybném nebo nedokončeném přesunu zraněného na určenou vzdálenost 20m se hlídka zatěžuje 2 trestnými body (max. 15 trestných bodů) 

3. Jestliže zraněný při plnění jakéhokoliv z úkolů aktivně pomáhá – radou,náznakem či skutečnou pomocí (přidržení obvazu atd.), hodnotí se v tomto úkolu ošetření nebo transport (záleží, v jakém okamžiku k pomoci došlo) automaticky jako nesprávné bez dalšího posouzení. 

K 5 / POŽÁRNÍ OCHRANA 

1. Každý člen hlídky si vylosuje jednu grafickou značku technických prostředků PO a přiřadí ji k odpovídajícímu prostředku. 

2. Každý člen hlídky si vylosuje 1 obrázek a ústně k němu určí jeden vhodný jeden nevhodný hasební prostředek (je možno použít pouze prostředky určené tabulkou). Prostředky užité jiným členem družstva se mohou opakovat. 

Hodnocení 

Za nesprávné přiřazení grafické značky obdrží hlídka 1 trestný bod -(max. 5 trestných bodů). 
Za každé nevhodné přiřazení hasebního prostředku obdrží hlídka 1 trestný bod 
-(max. 10 tr. bodů, celkem max. 15 trestných bodů) 

 

Hasební látky: 

1. voda, PHP vodní 
2. tlumice 
3. písek, škvára, hlína 
4. PHP CO / „sněhový“ 
5. pěna, PHP pěnový 
6. PHP práškový 
Obrázky: 

1. benzín, nafta, olej 
2. el. rozvaděč pod proudem 
3. knihy, archívy 
4. sypké látky, volně ložené hobliny 
5. jemná mechanika, video, počítače 
Řešení: 

vhodne-nevhodne-hasebni-latky.jpg

 

Pokud není možno zabezpečit fyzicky všechny technické prostředky na stanovišti kontroly, mohou být nahrazeny např. fotografiemi nebo obrázky. 

Při hodnocení správnosti odpovědí v úkolu č. 2 je nutno se řídit správným řešením, uvedeným ve Směrnici (není možno uznat za správnou odpověď takovou, která není v souladu s řešením úkolu č. 2, i když  by v praxi měla své opodstatnění). 

Při určování vhodného a nevhodného hasebního prostředku stačí, když závodník řekne jeden hasební prostředek – není nutné, aby vyjmenoval všechny hasební prostředky, které jsou společně  uvedeny pod jednotlivými čísly ve směrnici v tabulce (např. u sypkých látek stačí uvést jako vhodný prostředek pouze písek, není nutné uvádět i škváru a hlínu) 


PRO MLADŠÍ KATEGORII PLATÍ POUZE PRVNÍCH 5 GR. ZNAČEK: 

znacky-po.jpg

1. plnoproudá proudnice C 
2. hadice v kotouči 
3. rozdělovač 
4. ruční stříkačka (džberová stříkačka) 
5. sací koš 
6. požární automobil např. CAS 25 
7. savice 
8. sběrač 
9. přetlakový ventil 
10. přenosný agregát např. požární stříkačka 


K 6 / PŘEKONÁNÍ PŘEKÁŽKY PO VODOROVNÉM LANĚ 

Úkol 

Každý člen hlídky překoná ručkováním nebo jiným libovolným způsobem na laně zavěšeném bezpečně mezi dvěma stromy vzdálenost 3 m kategorie mladší a 4 m kategorie starší (tuto vzdálenost musí překonat ruce závodníka). 

Maximální bod prohnutí lana nad terénem je 2 metry. Překonávání překážky dvěma nebo více členy družstva najednou je zakázáno. Následující závodník může začít s plněním disciplíny až po seskoku závodníka předcházejícího. Pomoc při výskoku na překážku je dovolena jen členy hlídky, u kategorie mladších je povolena i pomoc rozhodčího. 

Soutěžní úsek musí být pro mladší i starší kategorii na obou stranách lana vyznačen (např. izolepou nebo jiným vhodným způsobem) a překonán tak, že na začátku úseku se závodník musí oběma rukama uchopit před označením začátku úseku a konečnou metu musí překonat opět rukama. Lano v průběhu soutěže napínáme. 

Hodnocení 

Za nesplnění, nedokončení úkolu, předčasné zahájení nebo dotyk země - obdrží hlídka za každého člena 3 trestné body (max. 15 trestných bodů). V tomto případě již nemusí člen hlídky úkol dokončit. 

Způsob hodnocení / nesplnění úkolu: 
-pokud se soutěžící při výskoku na lano nechytí oběma rukama před značkou označující začátek překonávaného úseku (dotek na značku při výskoku je považován za nesplnění úkolu) 
-pokud se soutěžící v průběhu překonávání úseku dotkne země (překonávání úseku začíná dohmátnutím alespoň jednou rukou dovnitř úseku označeného značkami) 


-pokud soutěžící při překonávání úseku na konci nedohmátne oběma rukama za značku označující 

konec překonávaného úseku 
-pokud se soutěžící dotkne lana dříve, než ho pustí z rukou soutěžící před ním (Předčasné zahájení) 
-pokud při pomoci při výskoku na lano soutěžící, který právě plní disciplínu, dohmátne i jen jednou rukou za značku označující začátek úseku, a přitom ho ještě soutěžící, který mu pomáhal vyskočit na lano, podpírá nebo jej drží (hodnotí se jako dotyk země). 

Při přípravě lana je nutno počítat s prostorem min. 1,5 m od začátku překonávaného úseku k uchycení lana na strom, aby byl soutěžícímu zabezpečen prostor pro zachycení se nohama na laně. 

Instruktážní video k závodu požárnické všestrannosti https://www.youtube.com/watch?v=lHF2jnrJOa0

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář
 

 

Kontakt

Josef Vojtěšek

Spytihněv 567

+420 773 558 955

mhsdhspytihnev@gmail.comArchiv

Kalendář
<< červenec / 2022 >>


Statistiky

Online: 1
Celkem: 54173
Měsíc: 515
Den: 9